حامیان نمایشگاه
برنامه‌ها و رویدادهای فن‌نما
زمان‌بندی روز اول
زمان‌بندی روز دوم
زمان‌بندی روز سوم
ما برای وصل کردن آمدیم
اهداف نمایشگاه
برآورده سازی نیازهای متقابل صنایع، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و مجموعه مدیریت شهری به فناوری و نوآوری
نمایش آخرین دستاوردهای نوآورانه و فناورانه
ایجاد بستر سرمایه گذاری و برگزاری رویدادهای دانش و تجربه
نقشه نمایشگاه